Chủ Nhật, 16/06/2024 11:03:52


Giới thiệu chung về Hiệp hội

10/8/2022 5:50:25 PM

Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam (VASMIE) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, không vụ lợi của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến sản xuất, kinh doanh của ngành công nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

 

Hiệp hội được thành lập theo Quyết định số 468/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 14 tháng 4 năm 2008 với mục đích liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau giữa các thành viên về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động.

 

Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về lĩnh vực mà Hiệp hội hoạt động.

Về đầu trang